Koci Zakątek

Statut fundacji Koci Zakątek

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Koci Zakątek i jest zwana w dalszej części Statutu Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Dorotę Olszewską, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Mizia-Muc w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Komandorskiej nr 53 lok. 2B, w dniu 30 kwietnia 2010r, działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może używać odpowiednika nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego znaku graficznego.

§4

 1. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celami Fundacji są:

 1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
 2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
 3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
 4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt,
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia i ochrona zdrowia,
 6. Prowadzenie terapii dla osób niepełnosprawnych i chorych z udziałem zwierząt.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:


A. Działalność nieodpłatna

 1. Pomoc organizacjom i osobom fizycznym w zapewnieniu prawidłowej opieki nad zwierzętami,
 2. Prowadzenie działalności adopcyjnej,
 3. Leczenie i opieka nad zwierzętami, które uległy wypadkom lub z innych przyczyn ich życie jest zagrożone oraz przywracanie ich środowisku naturalnemu,
 4. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
 5. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych,
 6. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,
 7. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt,
 8. Budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz innych placówek służących udzielaniu pomocy zwierzętom i ograniczaniu bezdomności zwierząt,
 9. Organizacja zajęć z hipoterapi, dogoterapi, kototerapii oraz innych form rehabilitacji z udziałem zwierząt,
 10. Propagowanie rekreacji w zgodzie z naturą, z właściwym wykorzystaniem zasobów środowiska (głównie lasu) - ekoturystyka.

B. Działalność odpłatna

 1. wydawanie ulotek, broszur, plakatów, książek, materiałów audio i DVD o tematyce prozwierzęcej,
 2. prowadzenie wykładów, szkoleń,
 3. prowadzenie akcji sterylizacji kotów wolno żyjących na zamówienie podmiotów i instytucji takich jak spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca/właściciel nieruchomości, gmina itp.,
 4. prowadzenie akcji, imprez o charakterze edukacyjnym na zamówienie podmiotów i instytucji takich jak spółdzielnia mieszkaniowa, zarządca/właściciel nieruchomości, gmina itp.,
 5. czasowa opieka nad zwierzętami domowymi,
 6. sprzedaż wyrobów własnych wolontariuszy,
 7. usługi weterynaryjne.

§8

 1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
 2. Cały dochód z działalności przeznacza się na działalność statutową (pożytku publicznego).
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) wpłaconej przez fundatora, z czego 1000 zł (słownie jeden tysiąc złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą Fundacji.
 2. W przyszłości Majątek Fundacji stanowić będą także inne środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania, a także pochodzące z działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji.

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji, grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń,
 4. środków uzyskanych za zbiórek publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami,
 5. dochodów z majątku Fundacji.

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. Oświadczenia w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Zabrania się:
  - udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  - przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  - wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  - zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§12

 1. Organami Fundacji są:
  - Zarząd Fundacji
  - Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa i Wice-prezesa.
 3. Pierwszy Zarząd zostaje powołany przez Fundatora, na czas nieokreślony.
 4. Kolejnych członków zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji większością głosów.
 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci bądź odwołania członka Zarządu.
 6. W przypadku rezygnacji lub śmierci Prezesa Zarządu, nowego Prezesa powołują pozostali członkowie Zarządu większością głosów. W przypadku dwuosobowego Zarządu funkcję Prezesa przejmuje pozostały członek Zarządu.
 7. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.
 8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  - sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  - ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  - podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,
  - przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  - zmiana statutu Fundacji,
  - wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  - nadzór nad działalnością Fundacji.

Sposób reprezentacji

§14

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Organ nadzoru

§15

 1. Organem nadzoru Fundacji jest Rada Fundacji.
 2. Rada Fundacji liczy od dwóch do pięciu członków.
 3. Członków składu Rady powołuje Zarząd Fundacji na czas nieokreślony.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków lub też na skutek dobrowolnej rezygnacji członka.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
  - nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  - nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  - mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 6. Do Rady Fundacji należy:
  - kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności nad realizacją przez Fundację jej celów statutowych,
  - występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  - opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  - wyrażanie opinii i doradztwo w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

Działalność gospodarcza

§16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

§17

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
 2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
 3. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
 4. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
 5. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
 6. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
 7. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
 8. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68,20.Z)
 9. Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z)
 10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
 11. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 12. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90,02.Z)
 13. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)

Zmiana statutu

§18

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
 2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub na wniosek Fundatora.
 3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§20

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§22

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§24

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Koci Zakątek