Koci ZakątekPLEN

Umowa adopcyjna

Zawarta we Wrocławiu w dniu , pomiędzy:

Oddającym do Adopcji:

Fundacja Koci Zakątek

Adres:
ul. Kilińskiego 22/11
Wrocław

KRS 0000356442, NIP 899-269-26-71


Reprezentowana przez:

tel.

mail. adopcje@kocizakatek.pl

a Adoptującym:

Imię i nazwisko:

Seria i nr dowodu osobistego:

Adres zameldowania: 

Adres – miejsce przebywania kota: 

Telefon kontaktowy, adres email:

Umowa dotyczy kota o tymczasowym imieniu:

Wiek:

Rasa:

Kastrowany:

Płeć:

Umaszczenie:

Znaki szczególne:

Strony wyrażają zgodę na następujące warunki niniejszej umowy:

 1. Adoptujący zobowiązuje się do:
  a) traktowania kota zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, nie narażania na nadmierny stres lub niebezpieczeństwo,
  b) zapewnienia kotu odpowiedniego, optymalnego dla jego rozwoju i zdrowia wyżywienia, świeżej wody i ciepłego schronienia
  c) zapewnienia wyposażenia niezbędnego dla kota - zamykany transporter na czas podróży i wizyt u weterynarza, kuweta, żwirek.
  d) zapewnienia kotu opieki weterynaryjnej m.in. szczepienia okresowe, odrobaczanie, inne zabiegi profilaktyczne oraz związanej z chorobą kota, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.
  e) nie poddawania kota eksperymentom medycznym ani żadnym innym
  f) nie rozmnażania kota
  g) wykastrowania kota, kiedy ten osiągnie dojrzałość płciową, nie później niż do  oraz powiadomienia Fundacji o wykonanym zabiegu
  h) nie pozostawiania nigdy kota bez opieki na dłużej niż do 24 godz.
 2. Adoptujący oświadcza, że zabezpieczy okno/drzwi, w szczególności, w terminie do  osiatkuje balkon, aby zapobiec wypadnięciu zwierzęcia. Fakt osiatkowania balkonu Adoptujący potwierdzi mailowo, załączając zdjęcie.
 3. Jeżeli Adoptujący nie jest w stanie osiatkować balkonu, strony ustalają następujący sposób zabezpieczenia kota przed wypadnięciem:

 4. Adoptujący w najdogodniejszy sposób (list, email, telefon) będzie informował Oddającego do adopcji o tym jak kot się miewa, przede wszystkim o ewentualnych problemach z jego przystosowaniem w nowym miejscu.
 5. Adoptujący nie będzie utrudniać wizyty podopcyjnej, w przypadku wyrażenia takiej woli przez Oddającego do adopcji. W momencie podpisania niniejszej umowy, Strony ustalają wizyty po adopcyjne:
  - I wizyta w terminie do
  - II wizyta w terminie do
  - III wizyta w terminie do
 6. Adoptujący, natychmiast po powzięciu informacji o pogorszeniu stanu zdrowia, innych niepokojących objawach zauważonych u kota, o jego zaginięciu lub śmierci, poinformuje mailowego/telefonicznego Oddającego do adopcji.
 7. Adoptujący w terminie do  zobowiązuje się do zachipowania kota, zarejestrowania chipa w ogólnodostępnej bazie i poinformowania o tym Fundacji.
 8. Kot, o którym mowa w niniejszej umowie przekazywany jest pod opiekę Adoptującego jako kot nie wychodzący, tj. bez wypuszczania poza mieszkanie, na otwarty teren bez kontroli: TAK/NIE
 9. W przypadku tzw. domu wychodzącego Adoptujący oświadcza, że przetrzyma zwierzę w domu/mieszkaniu w celu aklimatyzacji przez okres co najmniej 8 tygodni. Po tym okresie stopniowo będzie przyzwyczajał zwierzę do wychodzenia z domu, chyba, że zaistnieją przeciwwskazania do wychodzenia w ogóle, zdrowotne lub innego typu.
 10. Adoptujący oświadcza, że w przypadku, jeśli nie będzie mógł zatrzymać kota u siebie, w pierwszej kolejności, niezwłocznie powiadomi o tym Oddającego do adopcji. Oddający do adopcji zobowiązuje się przyjąć kota do siebie. Jeśli w porozumieniu obie strony uznają, że kot pozostaje u Adoptującego na czas znalezienia mu nowego domu, Oddający do adopcji zobowiązuje się pomóc w poszukiwaniu nowego domu. Przed przekazaniem kota nowym właścicielom, zostanie podpisana umowa adopcyjna. Kot nie będzie wystawiony na aukcję internetowa czy inną, sprzedany, oddany pod opiekę innej osobie, do schroniska, sklepu ze zwierzętami lub w inny sposób porzucony.
 11. W razie problemów z kotem, Oddający do adopcji zobowiązuje się (w ramach swych możliwości) pomóc Adoptującemu.
 12. Oddający do adopcji służy wszelką radą w zakresie odżywiania zwierzęcia i opieki nad nim.
 13. Adoptujący zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zapisów umowy, a zwłaszcza przestrzegania zaleceń Oddającego do Adopcji w pierwszym okresie adaptacji w nowym domu.
 14. W przypadku zaginięcia lub śmierci zwierzęcia z powodu wypadku czy zaniedbania Adoptującego w okresie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, Adoptujący pokrywa koszty wyżywienia, leczenia, szczepienia, sterylizacji kota poniesione przez Oddającego do Adopcji.
 15. Strony określają możliwość rozwiązania umowy i powrót kota do Oddającego do adopcji, jeżeli wystąpią poważne problemy z adaptacją kota w nowym miejscu, z jego bezpieczeństwem, ze zmianą ustaleń poczynionych przed oddaniem kota do adopcji w szczególności z brakiem osiatkowania balkonu/okna lub z innych względów, z powodu których nie byłby możliwy dalszy pobyt zwierzęcia w domu Adoptującego.
 16. W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy, Oddający do adopcji ma prawo natychmiast odebrać zwierzę bez względu na czas, jaki minął od adopcji.
 17. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu przestępczego, Oddający do adopcji, działając na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.03.106.1002) oraz art. 304 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego, zawiadomi organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 18. Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Koci Zakątek z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w zakresie niezbędnym do wykonania umowy adopcyjnej oraz w celu realizacji statutowych zadań Fundacji Koci Zakątek. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz o możliwości zgłoszenia żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych.
Podpis Oddającego do adopcji
Podpis Adoptującego

Prosimy o wpłacenie darowizny w dowolnej wysokości, która wykorzystana będzie na rzecz bezdomnych kotów, znajdujących się pod opieką Fundacji Koci Zakątek (środki na karmę, leczenie, sterylizację) z tytułem: darowizna na cele statutowe na konto: Fundacja Koci Zakątek, Bank Pekao SA 38 1240 6768 1111 0010 6579 9904.

Pobierz wersję do druku

Koci Zakątek