temporary-agreement-pl.md

Umowa o opiekę tymczasową

Zawarta we , dnia

Dane osoby oddającej kota:

Nazwisko i imię:

Adres:
Fundacja Koci Zakątek
ul. Kilińskiego 22/11
Wrocław

Nr telefonu:

E-mail: adopcje@kocizakatek.pl

Nr i seria dowodu:

Dane osoby świadczącej opiekę:

Nazwisko i imię:

Adres, pod którym będzie przebywał kot:Nr telefonu:

E-mail:

Nr i seria dowodu:

Umowa dotyczy objęcia opieką tymczasową kota:

1. Data przekazania kota: (opieka bezterminowa/terminowa do) o imieniu tymczasowym, płeć: , rasa: , wiek: , o umaszczeniu: .
Wykastrowany/niewykastrowany (niepotrzebne skreślić), termin kastracji kota: .

2. Data przekazania kota: (opieka bezterminowa/terminowa do) o imieniu tymczasowym, płeć: , rasa: , wiek: , o umaszczeniu: .
Wykastrowany/niewykastrowany (niepotrzebne skreślić), termin kastracji kota: .

3. Data przekazania kota: (opieka bezterminowa/terminowa do) o imieniu tymczasowym, płeć: , rasa: , wiek: , o umaszczeniu: .
Wykastrowany/niewykastrowany (niepotrzebne skreślić), termin kastracji kota: .

4. Data przekazania kota: (opieka bezterminowa/terminowa do) o imieniu tymczasowym, płeć: , rasa: , wiek: , o umaszczeniu: .
Wykastrowany/niewykastrowany (niepotrzebne skreślić), termin kastracji kota: .

1. Właścicielem kota/kotów pozostaje Fundacja Koci Zakątek (dalej zwana Fundacją), która zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o jego dalszym losie.

2. Zwierzęciu zostanie do momentu adopcji zapewniona optymalna opieka zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.

3. Dom tymczasowy (DT) obejmując opieką tymczasową wyżej wymienionego kota zobowiązuję się do:

4. Fundacja przejmuje koszty:

5. Leczenie odbywa się w lecznicy wskazanej przez Fundację.

6. Wyjątek stanowią nagłe przypadki, jeżeli zwierzęciu jest niezwłocznie potrzebna opieka i pomoc lekarska a żaden członek organizacji nie jest osiągalny (telefonicznie/mailowo) DT ma prawo udać się ze zwierzęciem do innej niż wskazana przez Fundację lecznica.

7. Dom tymczasowy nie może na własną rękę leczyć kota (za wyjątkiem określonym w pkt. 6). Chyba że zostanie to uprzednio ustalone z wolontariuszem Fundacji.

8. Każda zmiana stanu zdrowia psychicznego jak i fizycznego musi być zgłaszana Fundacji.

9. Wszystkie zalecenia weterynarza dom tymczasowy musi zrealizować, ale Fundacja pozostawiasobie prawo do niedostosowania się do zaleceń weterynarza, jeżeli niezgodne są one z etyką i mogą zagrażać życiu zwierzęcia.

10. Fundacja musi być od razu przez dom tymczasowy powiadomiona o zaistniałych problemach z powierzonym zwierzęciem. Jeżeli są to tak poważne problemy, iż zwierzę musi opuścić dom tymczasowy, Fundacja zastrzega sobie czas 14 dni na znalezienie nowego domu tymczasowego.

11. Fundacja może zdecydować o odebraniu kota z domu tymczasowego i odebrać go w zaproponowanym przez nią terminie.

12. Dom tymczasowy podczas odebrania zwierzęcia przez Fundację lub przekazania go do rodziny na pobyt stały nie ma prawa żądać pobrania opłaty za pobyt zwierzęcia i zwrotu kosztów za dodatkowe wydatki nie omówione wcześniej z Fundacją.

13. Dom tymczasowy zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Fundację w przypadku rozważania adopcji kota na stałe.

14. Domy tymczasowe są nieodpłatne, Fundacja nie pokrywa kosztów wyrządzonych szkód przez zwierzęta w okresie pobytu w domu tymczasowym (np. zniszczone dywany, podrapane meble, drzwi itp.) Fundacja nie pokrywa kosztów wyrządzonych szkód przez kota osobom trzecim.

15. W przypadku rezygnacji przez Dom Tymczasowy z tymczasowania kota, Fundacja zastrzega sobie czas 14 dni na znalezienie nowego domu tymczasowego.

16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Koci Zakątek z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w zakresie niezbędnym do wykonania umowy adopcyjnej oraz w celu realizacji statutowych zadań Fundacji Koci Zakątek. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz o możliwości zgłoszenia żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia danych.

17. Niniejsza umowa o opiekę tymczasową została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Podpis osoby oddającej kota


Podpis opiekuna tymczasowego

Pobierz wersję do druku